Historia

Miasto Jest Nasze powstało w październiku 2013 roku w geście niezgody na politykę stołecznego ratusza. Od początku naszej działalności piętnujemy przejawy aroganckiego i niegospodarnego zarządzania Warszawą przez Hannę Gronkiewicz-Waltz, takie jak: prowadzenie chaotycznej polityki przestrzennej, zadziwiająca bierność wobec reprywatyzacji budynków użyteczności publicznej, placówek edukacyjnych i parków, traktowanie urzędów jak prywatnych folwarków, nepotyzm czy wreszcie ignorowanie głosu mieszkańców przy podejmowaniu kluczowych decyzji inwestycyjnych i prowadzenie konsultacji społecznych w sposób fasadowy.

Działamy na rzecz poprawy kompetencji obywatelskich, rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. Popularyzujemy ideę partycypacji obywatelskiej, konsultacji społecznych, budżetów obywatelskich i referendów lokalnych.  Prowadzimy szeroką działalność monitorującą i kontrolną. Wielokrotnie interweniowaliśmy w sprawach ważnych dla warszawiaków szczególnie w kwestiach ochrony dziedzictwa kulturowego Warszawy.

Słoiki dla Prezydenta

Słoiki dla prezydenta

Budujemy poparcie dla idei zrównoważonego rozwoju i modernizacji miasta szczególnie w zakresie ładu przestrzennego, środowiska, infrastruktury oraz ekonomii. Wspieramy działalność rzemieślników i lokalnych przedsiębiorców. Promujemy dobre praktyki w zakresie rozpowszechniania transportu publicznego i tworzenia przestrzeni przyjaznej pieszym. Informujemy i przeciwdziałamy niekorzystnym procesom towarzyszącym rozwojowi Warszawy takim jak: niekontrolowane rozlewanie się miasta na przedmieścia, zabudowa terenów zielonych, wzrost zanieczyszczenia powietrza, czy degradacja i zanik przestrzeni publicznych.

Szybko okazało się, że osób niezadowolonych z takiego stanu rzeczy jest znacznie więcej. Poziom świadomości i aktywności obywatelskiej Warszawiaków rośnie z każdym miesiącem.

Jako mieszkańcy Warszawy chcemy miasta dostępnego, przyjaznego i sprawiedliwego.

Chcemy miasta, w którym radni i urzędnicy służą dobru publicznemu i potrzebom obywateli, a nie swoim partykularnym interesom czy zachciankom wielkich partii politycznych.

Chcemy kompetentnego, odpowiedzialnego i uczciwego samorządu, który działa dla mieszkańców i w porozumieniu z nimi.

Chcemy zmiany, dlatego obecnie koncentrujemy się nie tylko na konstruktywnej krytyce władz miasta, lecz przede wszystkim na tworzeniu wobec nich sensownej alternatywy.

W październiku 2018 startowaliśmy w wyborach samorządowych. Listę komitetu Miasto Jest Nasze – Ruchy Miejskie do Rady Miasta wybrało ponad 50 tysięcy warszawiaków. Reprezentanci naszego stowarzyszenia zasiadają obecnie w radach Mokotowa i Żoliborza. Miasto Jest Nasze!