Misja

Jako mieszkańcy Warszawy chcemy miasta dostępnego, przyjaznego i sprawiedliwego.

Chcemy miasta, w którym radni i urzędnicy służą dobru publicznemu i potrzebom obywateli, a nie swoim partykularnym interesom czy zachciankom wielkich partii politycznych.

Chcemy kompetentnego, odpowiedzialnego i uczciwego samorządu, który działa dla mieszkańców i w porozumieniu z nimi.

Chcemy zmiany, dlatego obecnie koncentrujemy się nie tylko na konstruktywnej krytyce władz miasta, lecz przede wszystkim na tworzeniu wobec nich sensownej alternatywy.

Nasz program dla miasta:

Przyjazne miasto

W miastach najważniejsi są mieszkańcy i ich codzienne potrzeby. Dlatego chcemy wyższej jakości życia w polskich miastach, tak, by środowisko miejskie ułatwiało mieszkańcom samorealizację i sprawiało, że chce się w nim żyć. Dążymy do jak najwyższych standardów przestrzeni wspólnej, mieszkań, transportu czy edukacji. Zależy nam by miasta rozwijały się w zrównoważony, sprawiedliwy i mądry sposób oraz by z owoców tego rozwoju mogli korzystać wszyscy jego mieszkańcy. Miasta w których dobrze się żyje przestaną się wyludniać i będą zdrowsze ekonomicznie. Dla osiągnięcia tych celów szczególną uwagę poświęcamy następującym dziedzinom:

Ład przestrzenny

Czas skończyć z chaosem w przestrzeni. Polityka miejska nie może stanowić zlepku oderwanych od siebie inwestycji. By miasta rozwijały się harmonijnie, potrzebne są spójne i przemyślane działania. Dlatego chcemy zwiększyć znaczenie planowania i przyspieszyć prace planistyczne. Wykorzystamy istniejące narzędzia planistyczne i procedury, take jak miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, parki kulturowe czy standardy zagospodarowania przestrzeni miejskich. Będziemy zapobiegać suburbanizacji, czyli żywiołowemu i niekontrolowanemu rozlewaniu się miast, oraz wymagać aby na nowych osiedlach powstawała infrastruktura, której obecnie brakuje. Działania te będą w większym stopniu niż obecnie uwzględniały głos mieszkańców poprzez wdrożenie narzędzi partycypacyjnego opracowania dokumentów planistycznych. Poprawimy estetykę przestrzeni poprzez uporządkowanie komunikacji wizualnej miasta i powołanie urzędu Plastyka Miejskiego tam, gdzie jeszcze nie funkcjonuje.

Zrównoważony transport

Transport to kluczowy aspekt funkcjonowania miasta i ważny element codzienności mieszkańców. Obecnie w miastach dominuje indywidualny ruch samochodowy, drogi są obciążone i zatłoczone, a nakłady na inwestycje drogowe są ogromne. Dlatego proponujemy odwrócenie priorytetów na korzyść innych środków transportu, co pozwoli odciążyć drogi, zmniejszyć korki, poprawić jakość powietrza i zmniejszyć liczbę wypadków. Korzyści będą odczuwalne przez wszystkich, także przez kierowców. Nie zapominając o potrzebach wszystkich uczestników ruchu, szczególnie zadbamy o trzy grupy:

Piesi powinni być równoprawnymi użytkownikami ruchu w mieście. Zadbamy o to, by poruszanie się pieszo było bezpieczne, komfortowe i atrakcyjne. Zapewnimy przyjazną przestrzeń: miejsca do odpoczynku, oświetlenie, zieleń. Perspektywa pieszych będzie priorytetem w projektowaniu ulic i skrzyżowań. Tam gdzie to możliwe, będziemy stosować strefy uspokojonego ruchu.

Zbiorowy transport publiczny jest najbardziej efektywnym systemem transportu. By korzystało z niego więcej osób, powinien być szybki, niezawodny, komfortowy i tani. Transport publiczny powinien mieć priorytet w ruchu ulicznym, a w budżecie miast priorytet inwestycyjny. Dlatego zwiększymy nakłady na transport publiczny i obniżymy ceny  biletów, jednocześnie dbając o wysoki standard pojazdów. Układ sieci dostosujemy do rozmieszczenia i potrzeb mieszkańców i odwiedzających miasto. Będziemy wprowadzać niskoemisyjne i ciche rozwiązania. Będziemy realizować wspólne programy i inwestycje w komunikację podmiejską z gminami ościennymi.

Rower to szybki, zdrowy i przyjazny środowisku środek transportu, który powinien stać się standardem i alternatywą dla samochodu. Dlatego zapewnimy rowerzystom bezpieczne i komfortowe poruszanie się po mieście. Zadbamy o szybszą rozbudowę i spójność infrastruktury rowerowej, tak aby połączyć ze sobą wszystkie części miasta. Będziemy stosować rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Wprowadzimy lub rozwiniemy sieci wypożyczalni rowerów zintegrowane z transportem publicznym. Będziemy prowadzić kampanie propagujące i edukacyjne, także na rzecz przestrzegania przepisów przez rowerzystów.

Polityka mieszkaniowa

Mieszkanie jest jedną z najbardziej podstawowych potrzeb życiowych każdego człowieka. Niestety, w Polsce istniejący zasób mieszkaniowy jest przeludniony, a jednocześnie bardzo wielu Polaków nie stać na kredyt hipoteczny na zakup nowego mieszkania. Dlatego postulujemy dywersyfikację oferty na rynku mieszkaniowym oraz dostosowanie jej do potrzeb i możliwości różnych grup społecznych. Będziemy wspierać spółdzielczość, budownictwo mieszkań komunalnych i socjalnych oraz mieszkań na wynajem. Zwiększenie różnorodności oferty mieszkaniowej wpłynie również na obniżenie cen mieszkań deweloperskich, obecnie jednych z najwyższych w Europie. Zgodnie z konstytucyjnym obowiązkiem będziemy zabiegać o politykę sprzyjająca zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli oraz walczyć o respektowanie praw lokatorskich.

Rewitalizacja miast

Śródmieścia, stare dzielnice mieszkalne i inne osiedla polskich miast podlegają postępującej degradacji. Dlatego potrzebują kompleksowych rozwiązań, które uczynią z nich miejsca, w których chce się żyć i które chce się odwiedzać – zdrowe ekonomicznie i społecznie. Brak spójnej polityki w tej sprawie, powoduje, że zmieniają się w getta wykluczenia i biedy lub luksusowe enklawy, na które stać tylko turystów. Malowanie fasad czy remont chodników nie wystarczą. Dlatego proponujemy tworzenie Programów Rewitalizacji dzielnic i osiedli opracowanych na podstawie realistycznych diagnoz i we współpracy z mieszkańcami. Będziemy dbać o równowagę funkcji mieszkalnych i usługowych, przeciwdziałać wzrostowi czynszów i wypieraniu mieszkańców z obszarów rewitalizowanych.

Przyjazna przestrzeń miejska

Ulice, place, parki i budynki publiczne to nasze codzienne środowisko, od którego zależy jakość życia. Przestrzeń publiczna powinna być komfortowa, funkcjonalna, bezpieczna i dostępna dla wszystkich niezależnie od wieku, sprawności fizycznej, stanu zdrowia, zasobności portfela i miejsca zamieszkania. Proponujemy przeniesienie nacisku z wysokobudżetowych inwestycji na racjonalne i konkretne usprawnienia, które przynoszą odczuwalną poprawę jakości życia. Proponowane rozwiązania, uszczegółowione w lokalnych programach, to m.in:

– strefy uspokojonego ruchu ulicznego zapewniające bezpieczeństwo kierowcom, pieszym i rowerzystom;

– stworzenie gęstej sieci lokalnych miejsc spotkań i rekreacji przy ulicach i na osiedlach, aby możliwy był codzienny wypoczynek blisko domu, bez konieczności dojazdów;

– uprzyjemnienie spędzania czasu na zewnątrz: ławki, skwery, fontanny, wodopoje, place zabaw;

– uczynienie standardem dostępności wszelkich miejsc publicznych dla osób o specjalnych potrzebach – od rodziców z dziećmi, przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, osoby starsze czy niedowidzące;

Zieleń w mieście

Zieleń w mieście to nie tylko ozdoba – jest ważna dla zdrowia i jakości życia mieszkańców. Obecność zieleni sprawia, że mieszkańcom nie tylko lepiej się wypoczywa, ale także pracuje. Dlatego będziemy dbali o dobre warunki do rekreacji, aktywnego wypoczynku i spotkań wśród zieleni. Zadbamy o to by tereny zieleni były dostępne z miejsca zamieszkania na odległość krótkiego spaceru. Powstrzymamy wyprzedaż i zabudowę terenów zieleni, zamiast tego będziemy tworzyć nowe parki i skwery. Zadbamy o pielęgnację istniejących i zwiększenie liczby nowych drzew przy ulicach i między budynkami. Będziemy dbali o to by zieleń tworzyła spójny system, co wspiera równowagę przyrodniczą, poprawia mikroklimat i jakość powietrza. Ważnym elementem zieleni są dla nas ogródki działkowe. Będziemy też dbać o lepsze wykorzystanie nadbrzeży rzek i zbiorników wodnych.

Edukacja i opieka nad dziećmi

Młodzi mieszkańcy miast także mają prawo do wysokiej jakości życia. To od nich zależy przyszłość, dlatego traktujemy edukację i opiekę nad dziećmi jako ważną inwestycję. Zapewnienie miejsc w żłobkach i przedszkolach umożliwi rozwój dzieciom, a ich rodzicom samorealizację życiową i zawodową. Postulujemy zwiększenie wydatków na oświatę, a zamiast likwidacji szkół zmniejszenie liczebności klas oraz profesjonalne przygotowanie kadry. Stawiamy na nowoczesne formy edukacji jako podstawę rozwoju społecznego i gospodarczego. Szkoły powinny stać się dobrze wyposażonymi, demokratycznymi centrami aktywności. Świetlice szkolne nie powinny być tylko “przechowalniami” dzieci, ale klubami edukacyjnymi oferującymi możliwość mądrego rozwoju oraz bezpłatnej pomocy w nauce. Szkoły powinny dbać również o zdrowie młodych obywateli, oferując im zdrowe posiłki i możliwość uprawiania sportu.

Przedsiębiorczość i praca

Rozwój gospodarczy miasta powinien umożliwiać mieszkańcom samorealizację na godziwych warunkach. Dlatego stawiamy na rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz innowacyjność. Zamiast otwierania kolejnych hipermarketów i centrów handlowych będziemy wspierać rozwój lokalnego handlu i rzemiosła oraz dbać o proste zasady i estetykę prowadzenia handlu ulicznego i na lokalnych targowiskach. Będziemy wspierać mieszkańców w rozwijaniu własnych, innowacyjnych przedsiębiorstw oraz w mądry, systematyczny sposób przeciwdziałać bezrobociu młodych. Pozyskując inwestorów będziemy dbać nie tylko o dostępność pracy, ale także o jej jakość oraz dostosowanie inwestycji do potrzeb miasta. Chcemy poprawić jakość usług oferowanych przez Urzędy Pracy oraz dbać o to, by poszukujący pracy mogli korzystać ze zniżek na komunikację publiczną. Ważnym pracodawcą jest sektor publiczny, dlatego miasta powinny być wzorowymi pracodawcami.

Kultura i dziedzictwo

Kultura i jej dziedzictwo jest ważnym elementem budowania tożsamości miast. Szeroka oferta kulturalna i możliwość kreatywnego, aktywnego spędzania wolnego czasu wpływają na poprawę jakości życia. Dlatego dbamy o zróżnicowaną ofertę kulturową o różnych skalach, od wielkich teatrów i muzeów po lokalne domy kultury i centra aktywności. Chcemy wspierać lokalnych twórców i animatorów kultury oraz zapewniać realizację najlepszych jakościowo projektów lokalnych twórców. Zadbamy o ochronę dziedzictwa kulturowego różnych epok oraz rozwój architektury i sztuki, zachęcając również inwestorów do renowacji zabytków i współczesnych form mecenatu.

Kultura fizyczna

Chcemy by sport był uprawiany powszechnie przez wszystkie grupy społeczne i pokolenia, a nie tylko biernie obserwowany podczas wielkich imprez. Stworzenie warunków i zachęt do aktywności fizycznej będzie korzystne dla zdrowia mieszkańców. Dlatego będziemy inwestować w boiska, sale sportowe i baseny na osiedlach, zamiast w duże wydarzenia i wielkopowierzchniowe obiekty. Będziemy animować kulturę fizyczną na poziomie lokalnym wśród wszystkich grup społecznych i pokoleń, wspierać małe kluby sportowe i szkolenie młodzieży. Zwiększymy udział podróży pieszych i rowerowych w transporcie. Zadbamy o trasy rekreacji pieszej i rowerowej, ścieżki zdrowia i miejsca do ćwiczeń w przestrzeni publicznej. Będziemy prowadzić kampanie propagujące aktywność fizyczną wśród wszystkich mieszkańców.

Dostęp do dobrej i niedrogiej żywności

Wysoka jakość życia w mieście to także dostęp do zdrowej, lecz niedrogiej żywności. Dlatego będziemy dbać o preferencyjne warunki na osiedlowych targowiskach dla lokalnych rolników i producentow żywności z regionu oraz wspierać rozwój kooperatyw spożywczych. Wspieramy różnorodność oferty żywieniowej oraz rozwój niedrogich lokalnych jadłodajni i barów mlecznych jako uzupełnienia dla tradycyjnych restauracji. Zdrowe, zrównoważone posiłki powinny być również dostępne w publicznych żłobkach, przedszkolach i szkołach.

Dbałość o środowisko

Czyste i zdrowe środowisko to podstawa sprawiedliwości ekologicznej oraz dobrego życia w mieście. Dlatego jako MJN walczymy ze smogiem i hałasem oraz promujemy aktywną mobilność mieszkańców. Żądamy sprawiedliwości klimatycznej i  ambitnej polityki ochrony klimatu w celu zatrzymania globalnego ocieplenia na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza.

Ważne jest dla nas także ograniczenie wpływu miasta na środowisko, dlatego będziemy dbać o oszczędność energetyczną miasta i inwestować w energię ze źródeł odnawialnych. Chcemy zwiększyć efektywność gospodarowania odpadami poprzez selekcję, recykling, kompostowanie i odzysk materiałów. Chcemy dbać o ochronę bioróżnorodności i ekosystemów, od których zależy życie w miastach.

Odrodzenie samorządności

Ruchy miejskie skupiając się na konkretnych problemach i ich realistycznych rozwiązaniach zasypują podziały ideologiczne oraz przekraczają bariery dzielące ekspertów od zwykłych mieszkańców. Uważamy, że to mieszkańcy najlepiej wiedzą, jakie problemy trapią ich miasto, a lokalni eksperci – w porozumieniu z mieszkańcami – znajdują najlepsze rozwiązania. Podporządkowanie polityki lokalnej interesom partii czy stronnictwa skupionego wokół odwiecznie rządzącego prezydenta lub burmistrza często sprawia, że interes publiczny schodzi na dalszy plan, a rady miast stają się maszynkami do głosowania.

Aktywiści z ruchów miejskich, spełnieni zawodowo w swoich dziedzinach, traktują politykę jako służbę publiczną, a nie jako ścieżkę zawodowej kariery. Nie zależą od polityki finansowo i nie muszą poświęcać dobra mieszkańców, po to, by za wszelką cenę utrzymać się na stanowisku. Niesformatowani przez istniejący system, lepiej dostrzegają zarówno jego wady, jak i ukryte w nim możliwości, oraz nie boją się podejmować odważnych, nowatorskich działań na rzecz zmiany.

Ruchy miejskie zapraszają do współrządzenia mieszkańców, jednocześnie szanując ich czas i biorąc pełną odpowiedzialność za miasto i wyniki wspólnego działania. Partycypacja powinna być narzędziem zwiększania wpływu mieszkańców na ich sprawy, a nie chwytem stosowanym przez polityków by przerzucić na mieszkańców odpowiedzialność za niewygodne decyzje.

Dla odrodzenia samorządności proponujemy następujące działania:

– rzetelnie organizowane i wiążące konsultacje społeczne

– regularnie prowadzone badania miast i potrzeb mieszkańców

– w wybranych przypadkach rzeczywista możliwość współdecydowania mieszkańców o sprawach miasta w bezpośrednich referendach

– wiążący udział społecznych rad i komisji doradczych oraz organizacji społecznych w podejmowaniu decyzji

– powołanie lub zwiększenie uprawnień jednostek pomocniczych gmin (rad osiedli lub dzielnic)

– rzetelnie zorganizowane budżety obywatelskie obejmujące większą część budżetu miasta

– włączanie strony społecznej do komisji konkursowych, od konkursów architektonicznych do konkursów na stanowiska urzędnicze

– uspołecznienie procesu projektowania przestrzeni publicznych