„Lex deweloper” na Pradze Pd., aby obejść zapisy planu miejscowego

25 maja br. do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m. st. Warszawy został złożony wniosek w trybie ustawy „lex deweloper” dotyczący zlokalizowania inwestycji mieszkaniowej na terenie zespołu d. fabryki Perun na działce przy ul. Grochowskiej 301/305. Inwestycja, nieprzystająca wysokością do okolicznej zabudowy i niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zdominuje zabytkowy kompleks.

„Lex deweloper” na Pradze Pd., aby obejść zapisy planu miejscowego

Składającym wniosek jest spółka „Grochowska 301/305 sp. z o.o. sp.k.”, której wspólnikami są Jacek Kępiński i Maciej Wandzel, związani z m.in. inwestycjami na terenie Soho przy ul. Mińskiej 25.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem deweloper planuje na działce zlokalizować zespół bloków mieszkalnych z usługami w parterach. Istniejące obiekty zabytkowe d. fabryki Perun, które podlegają ochronie konserwatorskiej, mają zostać przebudowane oraz włączone w nowoprojektowaną zabudowę. Reszta obiektów ma zostać wyburzona.

Nowe budynki mają mieć aż siedem kondygnacji naziemnych (wysokość do 24,5m), z miejscowymi obniżeniami.

W ramach inwestycji ma powstać od 310 do 350 mieszkań a ich łączna powierzchnia użytkowa ma wynieść między 16 000 a 17 000 m kw. Na część usługowo-handlową deweloper planuje przeznaczyć do 2 700m kw. Obsługa komunikacyjna inwestycji będzie się odbywać poprzez wjazd od ul. Stanisława Augusta. Inwestor planuje wycięcie istniejących drzew: 19 z terenu samej inwestycji oraz 11 drzew w bliskim sąsiedztwie działki. Pod inwestycją powstanie parking podziemny obsługiwany od ul. Stanisława Augusta.

Działka znajduje się na obszarze, na którym od 1999 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) rejonu ul. Grochowskiej na odc. od ul. Lubelskiej do ul. Kaleńskiej i ul. Modrzewiowej. Stosując przepisy „lex deweloper” inwestor chce jednak obejść zapisy mpzp i zlokalizować na tym terenie inwestycję, na którą nie byłoby zgody w normalnym trybie.

Plan miejscowy bowiem przewiduje dla tej działki wytyczne takie jak:
– docelowe przeznaczenie na zespół usługowy o charakterze ogólnomiejskim,
– zakaz lokalizowania samodzielnych funkcji mieszkaniowych,
– wskaźnik max. intensywności zabudowy – 1,5,
– max. wysokość zabudowy w pierzei ul. Grochowskiej – 20m oraz w pierzei ul. St. Augusta – 15m,
– ukształtowanie zabudowy zgodnie z rysunkiem zawartym w mpzp.

Wszystkie powyższe wymogi są złamane. Sam deweloper w swoim wniosku przyznaje się do „rozbieżności” z planem miejscowym w aż 7 istotnych punktach.

Podstawowym odejściem od mpzp jest nieprzeznaczenie działki na zespół usługowy o charakterze ogólnomiejskim oraz złamanie zakazu lokalizowania funkcji mieszkaniowych. Zgodnie z wnioskiem złożonym przez dewelopera planowane jest prawie dwukrotne zwiększenie intensywności zabudowy – do 2,9, wg planu max. 1,5 – oraz wysokości zabudowy – do 24,5m, wg planu max 15m od strony ul. St. Augusta.

Pismo złożone przez dewelopera w ramach wniosku wprowadza w błąd, ponieważ zapewnia o obniżeniu zabudowy od ul. Grochowskiej i Stanisława Augusta, choć załącznik koncepcji architektonicznej wskazuje na wysokość aż siedmiu kondygnacji.

Planowana inwestycja rażąco narusza zapisy planu miejscowego lokalizując kilkaset mieszkań w miejscu, które do tego nie zostało przewidziane. Swoimi gabarytami inwestycja przytłoczy okolicę – większość sąsiednich budynków przy ul. Grochowskiej jest pięciokondygnacyjna – oraz zabytkowe hale fabryczne.

Podobnego zdania jest Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków:

Organ konserwatorski zwraca uwagę, iż [zabudowa] nie powinna zdominować zabytkowych obiektów, ale stanowić dla nich eleganckie tło. Ponadto projekt powinien być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obowiązującego obszaru„.

O czym w swoim piśmie z dn. 22 maja 2019 r. MKWZ poinformował  inwestora oraz Wydział Architektury UD Praga Południe.

Ponieważ zgodnie z obowiązującym planem miejscowym obsługa komunikacyjna musi być zapewniona wyłącznie od ul. Stanisława Augusta, a planowane jest jedno miejsce parkingowe na mieszkanie, niezgodna z planem inwestycja spowoduje zakorkowanie tej dzisiaj spokojnej osiedlowej uliczki. Ponadto budowa parkingu podziemnego pod całą działką może zagrozić substancji zabytkowej. Tak samo jak organ konserwatorski, uważamy, że teren dawnej fabryki „Perun” powinien być przekształcony zgodnie z zapisami obowiązującego planu miejscowego oraz z poszanowaniem wartości historycznej tego miejsca.

Zgodnie z „lex deweloper” wniosek będą rozpatrywać radni Rady Warszawy. Apelujemy do Radnych o odrzucenie wniosku!

„Lex deweloper” jest wyjątkowo szkodliwym prawem, uchwalonym w interesie deweloperów, skutkującym demontażem planowania przestrzennego. Niestety za innym wnioskiem dot. Pragi-Południe (inwestycja przy ul. Szaserów) większość radnych głosowała „za”, nie dotyczyła ona jednak obszaru objętego ochroną konserwatorską.

Zachęcamy również do wyrażenia swojego zdecydowanego sprzeciwu wobec tej niezgodnej z planem miejscowym inwestycji (sprawa AM-ZP-P.0006.2.2020.KAK) – do dnia 19.06.2020 r.

  • pisemnie do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy
    Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl

Więcej informacji o wniosku „lex deweloper” znajdziecie na stronach BAiPP:

 

Udostępnij