Odpowiedź MJN na polemikę Lategrupa Architekci – „lex deweloper” w fabryce „Perun”

Do naszego artykułu o złożonym wniosku w trybie ustawy „lex deweloper”, który dotyczy terenu dawnej fabryki „Perun”, pracownia Lategrupa Architekci przedstawiła polemikę. W niniejszym tekście odpowiadamy na tę polemikę, wskazując na błędy argumentacji dewelopera.

Odpowiedź MJN na polemikę Lategrupa Architekci – „lex deweloper” w fabryce „Perun”

Dziękujemy Lategrupa Architekci za przedstawioną polemikę z naszym artykułem.

Po lekturze polemiki podtrzymujemy wszystkie stwierdzenia zawarte w naszym pierwotnym artykule. W poniższym tekście odnosimy się do niektórych stwierdzeń polemiki z dn. 2.06.

Przedstawione przez inwestora stwierdzenie, że projekt „nie stanowi w żaden sposób próby obejścia zapisów MPZP, ponieważ cały projekt jest zgodny z projektem nowego MPZP rejonu Kamionka (cz. III), którego uchwalenie planowane jest na 2021 rok” stanowi formę manipulacji. Należy wyjaśnić, że nowy plan miejscowy dla obszaru Kamionka jest w przygotowaniu od 12 lat. Aktualna wersja planu nie została jeszcze wyłożona do konsultacji społecznych (poprzednia była wyłożona 6 lat temu) bez czego nie jest możliwe sfinalizowanie procesu planistycznego. To w jakiej formie zostanie przyjęty nowy plan będzie zależało od wyniku konsultacji społecznych oraz głosowania radnych Rady Warszawy.

Antycypowanie przez inwestora wyniku konsultacji i wyniku głosowania Rady Warszawy nad nowym planem stanowi bądź nadprzyrodzonych zdolności jasnowidzenia, bądź – co niestety bardziej prawdopodobne – zwykłej arogancji wobec mieszkańców i radnych. Do momentu uchwalenia nowego MPZP w mocy pozostaje dotychczasowy plan miejscowy rejonu ul. Grochowskiej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Kaleńskiej i Modrzewiowej uchwalony w 1999 r. Przedstawiona koncepcja jest zaś z owym planem rażąco niezgodna, szczególnie w kwestii prawie dwukrotnego zwiększenia intensywności zabudowy.

Podtrzymujemy twierdzenie, że przedstawiony wniosek może wprowadzać w błąd urzędników. Chodzi o zawarty we wniosku fragment: „Budynki posiadają lokalne obniżenia w pierzei ulicy Grochowskiej – do V kondygnacji nadziemnych oraz pierzei ulicy Stanisława Augusta do III kondygnacji, które nawiązują do zabudowy istniejącej.” Zgodnie z przedstawioną koncepcją budynek od strony ul. Grochowskiej posiada jedynie nieznacznie wycofaną VI i VII kondygnację względem granicy działki. Sąsiedny budynek przy ul. Grochowskiej 299 jest 4-piętrową kamienicą. Projektowany budynek główny w pierzei ul. Stanisława Augusta zgodnie z zaprezentowaną koncepcją posiada zaś VII kondygnacji. Według nas użyte przez Państwa sformułowanie może wprowadzać wrażenie pozornej zgodności z zapisami planu miejscowego, który przewiduje limity wysokości od strony ul. Grochowskiej (20 m) i Stanisława Augusta (15 m).

Odnośnie stwierdzenia, że na terenie inwestycji planowane jest uzyskanie 25% powierzchni biologicznie czynnej, mieszkańcom należy się wyjaśnienie, że jedynie max. 5% powierzchni będzie stanowiła zieleń w gruncie rodzimym. W tym kontekście należy zauważyć, że pod zdecydowaną większością powierzchni działki planowana jest realizacja parkingu podziemnego, co istotnie ogranicza możliwość sadzenia zieleni wysokiej w glebie. Stąd obawiamy się, że podana liczba 54 nasadzeń, będzie miała w większości formę drzew w donicach.

Dziękujemy za wyjaśnienia odnośnie technologii realizacji garażu podziemnego w kontekście zachowania substancji zabytkowej. Pochwalamy też deklarację o chęci zaadaptowania na przedszkole jednej z zabytkowych hal i przekazania jej nieodpłatnie miastu. Niemniej przekazanie obiektu miastu nie powinno być argumentem za wydaniem zgody na inwestycję, która stoi w tak rażącej kolizji z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz ochroną dziedzictwa przemysłowego Kamionka – cały teren jest wpisany do rejestru zabytków.

Udostępnij