Czy wiceburmistrz Ozimek poniesie konsekwencje za udzielenie warunków zabudowy dla apartamentowca przy ul. Żwirki i Wigury 24?

Mokotów  Planowanie przestrzenne  5 stycznia 2024

Pod koniec grudnia 2023 roku prezydent m.st. Warszawy podpisał wynik audytu, który zarządził w związku ze wskazaniem przez Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze i Ochocianie Sąsiedzi nieprawidłowości przy udzieleniu warunków zabudowy dla nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury 24.

Czy wiceburmistrz Ozimek poniesie konsekwencje za udzielenie warunków zabudowy dla apartamentowca przy ul. Żwirki i Wigury 24?

 

Oto niektóre z wniosków z dokumentu pokontrolnego. Stwierdzono szereg nieprawidłowości towarzyszących wydanej decyzji WZ:

 1. Brak podstaw do ustalenia kontynuacji funkcji oraz cech zabudowy. Jednym słowem nie można było uznać zabudowy mieszkaniowej wewnątrz terenów zielonych jako stanowiącej spójną całość z zabudowaniami występującymi w dalszej odległości od planowanej inwestycji.

  2. Brak wykazania technicznej i prawnej możliwości uzbrojenia terenu inwestycji (kanalizacja).

  3. Zawyżony poziom wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni działki. Ustalono wartość 0,6, a w obszarze analizowanym wartość średnią dla ww. wskaźnika obliczono na 0,27, tylko 1 działka na 23 analizowane osiągnęła wskaźnik o wartości 02. Pozostałe tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej miały wskaźniki mniejsze bądź równe wartości 0,40.

  4. Stwierdzono poważne wątpliwości co do przejęcia, bez formy pisemnej, w ramach posiadanych pełnomocnictw, bezpośredniego nadzoru nad inwestycją przez Jana Ozimka – Zastępcę Burmistrza.

  5. Wątpliwości budzi zasadność zlecenia BPRW S.A (podmiot zewnętrzny) analizy i projektu decyzji oraz wyboru Wykonawcy. Rolą organu jest m.in. kontrola analizy urbanistycznej, co w takiej sytuacji było niemożliwe. Analizę sporządzała i kontrolowała ta sama osoba (jako przygotowująca projekt decyzji), co stanowiło o pominięciu etapu kontroli poprawności analizy.

Jakie płyną wnioski z kontroli ?

Jan Ozimek podpisał wszystkie wytyczone przez organ [UD Mokotów] dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania, wraz z rozstrzygnięciem. 

Podsumowując wyniki kontroli, wobec wykazanych naruszeń regulacji prawnych i nieprawidłowości przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o warunkach zabudowy w Urzędzie Dzielnicy Mokotów w latach 2022-2023 zdecydowanie negatywnie są oceniane działania wiceburmistrza Mokotowa Jana Ozimka. Przejęcie przez burmistrza bezpośredniego nadzoru merytorycznego nad procedurą (bez formy pisemnej,  w ramach posiadanych pełnomocnictw) i rozpatrzeniem sprawy oraz wydaniem warunków zabudowy dla działki przy ul. Żwirki i Wigury 24, wskazywało, zdaniem kontrolerów, na brak obiektywizmu i rzetelności wiceburmistrza Mokotowa Jana Ozimka.

W wystąpieniu pokontrolnym czytamy również, że sprawdzenie przebiegu 3 postępowań wykazało inne nieprawidłowości i naruszenia:

 • w dwóch decyzjach organ [UD Mokotów] nie nałożył obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego wg kryteriów i wymogów tego rozporządzenia, pomimo że planowana inwestycja znajdowała się w katalogu obiektów, przy których realizacji taki obowiązek jest wymagany;
 • w dwóch postępowaniach w sprawach o ustalenie warunków zabudowy: dla inwestycji na terenie nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury 24 oraz wydanych w ich wyniku rozstrzygnięć wykazało nieprawidłowości i naruszenia.

Czy radni i burmistrz Mokotowa m.st. Warszawy wyciągną konsekwencje dla wiceburmistrza Jana Ozimka, czy w obliczu naruszeń jednak przejdą do porządku dziennego? Przypominamy, że przeważającą większość w radzie dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy – która stanowi organ kontrolny – ma Koalicja Obywatelska. Rada Dzielnicy może odwołać wiceburmistrza Jana Ozimka.

 

Udostępnij