Warszawa ma architekta miasta

Warszawa ma architekta miasta

Ten tydzień przyniósł ważną informację: Warszawa ma architekta miasta!

Nareszcie Warszawa ma szansę stać się miastem zarządzanym w sposób umożliwiający większe zmiany znacznie wykraczające poza dotychczasową funkcję „p.o dyrektora biura..”

Gratulujemy Marlena Happach i czekamy na spełnienie naszych postulatów z października!

 1. PLANY MIEJSCOWE
  Pokrycie planami minimum ⅔ miasta do 2020 roku. Przygotowanie planów w biurze, a nie zlecanie ich do pracowań zewnętrznych.
  Bezzwłoczne opracowanie i uchwalenie planu dla Starego Miasta, Żoliborza Południowego, Powiśla, Żerania, Portu Praskiego i Osiedla Jazdów. Moratorium na sprzedaż miejskich gruntów bez planów miejscowych.
  Zakaz wydawania warunków zabudowy tam, gdzie stoją one w sprzeczności ze studium zagospodarowania terenu.
 2. PRZETARGI / KONKURSY
  Stworzenie jednolitej formuły konkursowej dla wszystkich terenów przestrzeni publicznej w mieście. To niedopuszczalne, by o ważnych punktach na mapie Warszawy decydowały przetargi, w których najważniejszym kryterium jest cena i termin wykonania. Nie chcemy powtórki z ul.Świętokrzyskiej czy Placu Powstańców Warszawy. W takiej formule powinno się także znaleźć miejsce na konsultacje społeczne.
  Powrót do konkursów ideowych: takich, których celem nie jest wyłonienie projektu do realizacji, ale raczej przygotowanie materiałów do dyskusji nad kryteriami konkursów właściwych.
 3. HANDEL MIEJSKI
  Stworzenie programu wspierania drobnych handlarzy i rzemieślników.
  Brak zgody na budowę gigantów – centrów handlowych w Śródmieściu i na obrzeżach Warszawy, w tym kompleksu “Galeria Wilanów” i planowanego centrum handlowego przy ul.Towarowej.
 4. METRO
  Objęcie społeczną kontrolą budowy metra i rewitalizacji przestrzeni nad nią. Nie możemy pozwolić na powtórkę z Targowej, Prostej i Świętokrzyskiej.
  Zorganizowanie przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego otwartych konkursów na wszystkie przestrzenie publiczne wokół budowanych stacji II linii metra.
 5. PLACE
  Zorganizowanie konkursów architektonicznych na rewitalizację najważniejszych placów Warszawy (Plac Defilad, Plac Teatralny, Plac Konstytucji, Plac Bankowy, Plac Unii Lubelskiej, Plac Wileński, Plac Wilsona), by reprezentacyjna przestrzeń w centrum miasta przestała wyglądać jak wielki parking.
  Usprawnienie i rewaloryzacja Ronda Wiatraczna i Ronda Waszyngtona.
 6. MAŁA ARCHITEKTURA
  Budowa sieci toalet miejskich na wysokim poziomie. Jest to szczególnie ważne w miejscach, w których dużo czasu spędzają małe dzieci (np.na placach zabaw), w parkach i przy ruchliwych deptakach.
  Budowa nowych poidełek i program stawiania nowych ławek miejskich (po konsultacjach społecznych w sprawie ich lokalizacji).
 7. ZIELEŃ
  Odtworzenie szpalerów dorosłych drzew przy głównych ulicach w mieście.
  Zazielenienie warszawskich placów drzewami w ziemi, nie w donicach.
 8. WSPÓŁPRACA Z MIESZKAŃCAMI I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
  Wprowadzenie nowych standardów dotyczących konsultacji społecznych przy uchwalaniu planów, które powinny być prowadzone z wykorzystaniem narzędzi internetowych dla wygody mieszkańców oraz z wykorzystaniem metod warsztatowych w miejscach o kluczowym znaczeniu „miastotwórczym”.
  Opracowanie makiet i wizualizacji 3D projektów planów przed przystąpieniem do uchwalania planu.
  Szerokie konsultacje społeczne oraz badania socjologiczne przed wyłożeniem planu.
 9. USTAWA KRAJOBRAZOWA
  Bezzwłoczne wyłożenie do konsultacji społecznych zapisów uchwały krajobrazowej dla Warszawy.
  Uporządkowanie chaosu reklamowego (w tym całkowity zakaz reklam wielkoformatowych).
  Ograniczenie grodzenia osiedli i terenów publicznych.
 10. PRZYGOTOWANIE MODELU MIASTA
  Obecne studium zakłada zabudowę obszaru całego miasta w jego granicach administracyjnych za wyjątkiem lasów. Praktycznie nie ma terenów wyłączonych z zabudowy. Na tym obszarze ma mieszkać 3mln mieszkańców (obecnie jest między 1,9 do 2,2mln).
  Potrzebne jest stworzenie modelu miasta – np. wskazanie, że zwarte miasto ma się kończyć na obwodnicy miejskiej, a dalej osiedla mogą się rozwijać tylko w pasmach opartych na komunikacji publicznej.
  Stworzenie wizji i modelu miasta, opartych na konsultacjach społecznych i dobrych praktykach z całego świata, których będziemy się trzymać w dłuższej perspektywie.
Udostępnij