Warszawskie ruchy miejskie przeciw zmianom w ordynacji

Warszawskie ruchy miejskie przeciw zmianom w ordynacji

Warszawskie ruchy miejskie występują wspólnie
przeciw25158072_317882655379782_9125503042031510237_n manipulowaniu wielkością okręgów wyborczych w wyborach samorządowych i innym chaotycznie przyjmowanym zmianom w ordynacji wyborczej!

Jako przedstawiciele warszawskich ruchów miejskich oraz wybrani z ich list radni pragniemy stanowczo zaprotestować przeciw przyjmowanym w pośpiechu zmianom zawartym w projekcie ustawy „o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych”.

Nasz sprzeciw budzi w pierwszej kolejności sposób przyjmowania tych zmian, który sam w sobie stoi w sprzeczności z deklarowanym celem „zwiększania udziału obywateli” w życiu publicznym. Projekt jest procedowany w niezwykle szybkim tempie, a jako projekt poselski nie będzie poddawany konsultacjom społecznym. Naszym zdaniem tak ważne zmiany nie mogą być przyjmowane ponad głowami obywateli, w tym organizacji społecznych od lat zaangażowanych w sprawy samorządowe, takich jak ruchy miejskie, czy inne organizacje reprezentujące w samorządzie interesy mieszkańców. Nie zgadzamy się też z wprowadzaniem zmian dotyczących wyborów na mniej niż rok przed tym, jak te wybory mają się odbyć.

Nie zgadzamy się także z wieloma zapisami proponowanymi w projekcie ustawy. Naszym zdaniem ich efekt będzie przeciwny do założonego – udział obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych zmniejszy się, a nie zwiększy. Wynika to przede wszystkim z zapisanej w ustawie zmiany wielkości okręgów wyborczych i liczby mandatów w okręgach – z obecnych 5–9 mandatów do proponowanych 3–7 mandatów. W Warszawie, przy zmniejszeniu okręgów do 5 mandatów faktyczny próg wyborczy wzrośnie do 13%, choć formalnie wynosi on 5%. Tymczasem ustawa dopuszcza wyznaczenie okręgów nawet mniejszych – 3-mandatowych. W praktyce będzie to oznaczać, że szanse na wejście do rady miasta czy rad dzielnic będą mieli tylko przedstawiciele 2–3 największych ugrupowań politycznych. Wiązać się to będzie z ryzykiem całkowitego upartyjnienia samorządu na jego najbardziej lokalnym szczeblu.

Nasze organizacje łączą rolę organizacji społecznych i strażniczych ze startem w wyborach do rad. Członkowie części naszych organizacji z powodzeniem pełnią funkcję radnych dzielnicowych czy radnych osiedli. Jest to tak naprawdę przedłużenie tego, czym zajmujemy się w naszych organizacjach na co dzień – walki o bardziej transparentne, lepiej zarządzane i przyjaźniejsze miasta. Nasi radni i radne piszą dziesiątki interpelacji, dzięki czemu zwiększa się dostęp do informacji, nagłaśniane są nieprawidłowości, a mieszkańcy lepiej rozumieją, jak działa samorząd. Ograniczanie mieszkańcom tej możliwości przez przyjmowanie zmian utrudniających, czy wręcz blokujących lokalnym komitetom udział w organach sprawowania władzy jest niezrozumiałym ciosem dla jawności, transparentności i samorządności jako takiej.

Przepis umożliwiający start do rad gmin osobom, które nie mieszkają na ich terenie oznacza możliwość przywożenia partyjnych kandydatów w teczkach. Negatywne efekty tej praktyki warszawiacy widzą już dziś na przykładzie rotujących między dzielnicami burmistrzów i ich zastępców. Często zarządzają oni dzielnicami, z którymi nie są w żaden sposób związani i o których niewiele wiedzą. To mieszkańcy powinni mieć jak największy wpływ na samorząd lokalny, co umożliwia wybór radnych spośród swoich sąsiadów, osób, które zasłużyły się lokalnej społeczności, a nie strukturom partyjnym.

Jako ruchy miejskie nie mamy wątpliwości, że cel ustawy – zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych – jest doniosły i warty realizacji. Zapewne wymaga on także daleko idących zmian w niektórych zapisach ustaw. Jednak z powodu licznych wątpliwości, jakie budzi obecnie procedowany projekt, apelujemy do Sejmu o nieuchwalanie projektu w obecnie proponowanym kształcie oraz o przeprowadzenie rzetelnych konsultacji społecznych nad proponowanymi zmianami.

Ochocianie Sąsiedzi
Stowarzyszenie Mieszkańców Miasteczka Wilanów
Bemowiacy
Kooperacja Miejska
Rembertów Bezpośrednio
Stowarzyszenie Razem dla Wawra
Miasto Jest Nasze

Udostępnij