Sport nie bloki! Bronimy terenów sportowych przy stadionie RKS “Sarmata”

Patodeweloperka  Wola  15 grudnia 2021

Dlaczego miasto pomimo rażącego złamania zapisów użytkowania wieczystego nie chce odzyskać dla mieszkańców terenów sportowych przy RKS “Sarmata”?

Sport nie bloki! Bronimy terenów sportowych przy stadionie RKS “Sarmata”

W lipcu 2021 roku dyrektor Marlena Happach, na mocy pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego, wydała pozwolenie na zabudowę terenów sportowych RKS “Sarmata”.

Zgoda została wydana, pomimo, że użytkowanie wieczyste działki jasno określa teren “Sarmaty” jako teren sportowy i rekreacyjny. Potwierdził to prawomocnymi wyrokami Wojewódzki i Naczelny Sąd Administracyjny. Dlaczego Ratusz zamiast walczyć o odzyskanie ponad 4-ro hektarowej działki, wydaje pozwolenie na budowę? 

Pozwolenie na budowę bloków zostało wydane mimo aktywnego sprzeciwu władz dzielnicy Wola i przede wszystkim – wbrew woli mieszkańców.  Mieszkańców, którzy po pomoc zwracali się nawet do Rzecznika Praw Obywatelskich, a na ręce wiceprezydenta Olszewskiego przekazali petycję, w której apelowali o ochronę tego terenu przed zabudową. 

Naszym zdaniem Ratusz działa na szkodę miasta i jego mieszkańców. Dlatego złożyliśmy wniosek o zbadanie sprawy do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 

Archiwalne zdjęcie RKS “Sarmata”

Historia RKS “Sarmata”

Działka w rejonie ulic Ludwiki i Wolskiej, dawniej siedziby klubu RKS Sarmata – który w tym roku obchodziłby swoje 100. urodziny, jest przedmiotem sporu pomiędzy władzami miasta a deweloperami od blisko 20 lat. Prawie 20 lat temu przejął ją hiszpański deweloper, a następnie sprzedał wschodnią część terenu firmie deweloperskiej SGI. Ta z kolei sprzedała prawo użytkowania wieczystego terenu Dom Development. 

By uchronić obiekty sportowe przed zabudową w umowie o użytkowanie wieczyste wpisano przeznaczenie terenu na cele sportowe i rekreacyjne. Funkcja sportowa nigdy nie została zrealizowana, a pozostała infrastruktura sportowa została ostatnio rozebrana przez dewelopera. W związku z tym dzielnica skierowała sprawę rozwiązania umowy użytkowania wieczystego do ratusza. Decyzja by rozwiązać umowę zapadła na szczeblu Prezydenta m.st. Warszawy już w lipcu 2017 roku, jednak do tej pory miasto nic nie zrobiło.

W styczniu 2021 petycja z ponad pół tysiącem podpisów mieszkańców Woli przeciwnych zabudowie terenów sportowych RKS Sarmata została złożona na ręce wiceprezydenta Michała Olszewskiego. Nie doczekała się odpowiedzi.

Tymczasem plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący m.in. terenu “Sarmaty” powstaje od 2004 roku (!!!). Latem zeszłego roku został wyłożony po raz czwarty. Na mieszkańców Woli czekała niemiła niespodzianka: wyłożona wersja, wbrew woli mieszkańców, dopuszcza zabudowę wschodniej części działki budynkami mieszkalno-usługowymi o wysokości od 20 do 28 metrów. 

Do planu dzielnica zgłosiła swoje uwagi, zgodnie z którymi miałyby tu pozostać funkcja sportowo-rekreacyjna. Uwagi zostały odrzucone przez prezydenta Trzaskowskiego. Od dwóch lat biuro prawne m.st. Warszawy analizuje i zbiera dokumenty do ewentualnego złożenia pozwu do sądu. Zamiast jednak złożyć pozew, urzędnicy zmieniają plan miejscowy pod dyktando dewelopera! 

Zdjęcie trenu sportowego RKS “Sarmata” fot. UM Wola

Dzielnica walczy o RKS “Sarmata”

W obronie terenu stawała również Rada Dzielnicy Wola. Temat przybliża radna dzielnicy z ramienia stowarzyszenia “Wola Mieszkańców” – Aneta Skubida: 

“Dzielnica skierowała sprawę rozwiązania użytkowania wieczystego do miejskiego biura prawnego, ze względu na niezgodność użytkowania tego miejskiego gruntu z celem użytkowania. Decyzja, by rozwiązać umowę zapadła na szczeblu Kolegium Prezydenta miasta już w lipcu 2017 roku i na wniosek Dzielnicy Wola była ponownie omawiana w październiku 2020 r. – jednak do tej pory nie rozwiązano użytkowania wieczystego.

Kuriozum, jest fakt, że wcześniejszy deweloper próbował negocjować z miastem, oferując odbudowę funkcji sportowej na połowie terenów Sarmata  w zamian za pozwolenie na budowę na drugiej części. Zadziwiające więc, że Dom Development nie musiał niczego takiego zaoferować – a i tak dostał pozwolenie, żadne negocjacje tego typu się nie odbyły, nie nawiązano też dialogu trójstronnego, z udziałem społeczności lokalnej.

Pozwalając na budowę oparto się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia z 2016 r., która dotyczyła trzech budynków – a nie pięciu – na co opiewa pozwolenie na budowę. W międzyczasie okazało się, że grunty Sarmaty są silnie skażone i będą wymagały kosztownej remediacji – czyli oczyszczenia. Urząd Miasta procedował nową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach budowy, gdzie moje Stowarzyszenie było stroną w sprawie. Mimo to – nieoczekiwanie – urząd wydał pozwolenie na budowę opierając się o starą decyzję. Mimo zupełnie nowych przesłanek środowiskowych i mimo zmiany parametrów budowy.

We wszystkich tych sprawach składałam interpelacje i występowałam publicznie jako radna dzielnicy, reprezentująca mieszkańców. Na wiele z moich pytań nie udzielono mi odpowiedzi już od kilku miesięcy.”

Skandalem jest, że miasto pomimo prawomocnych wyroków Sądowych oraz projektu MPZP, który zakłada funkcję sportowo-rekreacyjną na terenie RKS “Sarmata” wydaje zgodę na zabudowę pomimo sprzeciwu Urzędu dzielnicy i mieszkańców!

Główne założenia wyłożonego planu (konsultacje trwają do 7 stycznia 2022!):

 • zachowanie i ochrona terenu sportowego RKS Sarmata

fot. Główne założenia MPZP rejonu ul. Wolskiej i Płockiej

Skutki dla mieszkańców Woli

Miasto nie tylko działało opieszale, mimo solidnych podstaw prawnych nie rozwiązując umowy o użytkowanie wieczyste. W lipcu 2021 r., wydając pozwolenia na budowę, w oczywisty sposób wystąpiło wbrew woli i interesowi mieszkańców dzielnicy w tym również władzom dzielnicy Wola. To nie wszystko – wiceprezydent Michał Olszewski zdążył już nawet poinformować Prezesa klubu RKS “Sarmata”, że tylko połowa terenu klubu zostanie przeznaczona na cele sportowe.  

Dla mieszkańców okolicznych osiedli mieszkaniowych, dla których jest to jeden z niewielu terenów w dzielnicy przeznaczonych do uprawiania sportu to fatalna wiadomość. Brak miejsca do uprawiania sportu dla mieszkańców na Woli to ogromny problem – już teraz oferta sportowa dzielnicy jest uboga.

Zabudowa tego terenu to jednak nie tylko pozbawienie mieszkańców infrastruktury sportowej. Gęsta zabudowa Woli przyczynia się do powstawania warszawskiej wyspy ciepła. Już teraz 70% powierzchni dzielnicy jest zabetonowana. Latem temperatura jest tam 5-6 C wyższa niż w peryferyjnych częściach miasta. Władze doskonale zdają sobie z tego sprawę, potwierdzają to analizy zlecone przez władze stolicy – mimo to  zgadzają się na zabetonowanie kolejnego fragmentu dzielnicy. 

Ale to też problem  ekonomiczny. Miasto na każdym kroku przypomina, o tym jak ogromne pieniądze traci przez “Polski ład”. Nie chce jednak podjąć działań, by odzyskać ponad 4 hektarową działkę, która stanowi istotny kapitał majątkowy w czasie stale zmniejszających się dochodów samorządów. Czemu w dobie kryzysu w przychodach samorządu miasto podejmuje tak nieopłacalną ekonomicznie decyzję?

Aktualny stan – fot. Grupa FB “Stadion RKS SARMATA, info na bieżąco”

Budowa i sprzedaż mieszkań ruszyły. Dom Developement nie tylko rozpoczął budowę osiedla mieszkaniowego, trwa już sprzedaż lokali mieszkalnych na tym osiedlu. Dlaczego miasto nie walczy o własne mienie i pozwala, aby zielony teren rekreacyjny został bezprawnie zabudowany? Jest to działanie na szkodę mieszkańców i analogiczna sytuacja do Błoń Kamionkowskich, gdzie z winy miasta teren zielony został sprzedany, a następnie częściowo zabudowany. 

Dlatego wzywamy prezydenta Rafała Trzaskowskiego do zaprzestania grania na czas i podjęcia realnych działań zgodnych z wolą i interesem mieszkańców!

 • Wzywamy do wniesienia wreszcie sądowego powództwa o rozwiązania prawa użytkowania wieczystego dla nieruchomości i odrzucenie przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa wniosku Dom Development o zmianę celu użytkowania wieczystego.
 • Uwzględnienia przez BAIPP w planie miejscowym dla rejonu Wolskiej i Płockiej uwag mieszkańców i przeznaczenia całego terenu na cele sportowe. Nie jest jeszcze na to za późno, wyłożenie planu jeszcze trwa!
 • Udzielenie odpowiedzi na petycję mieszkańców

Panie Prezydencie – czas pokazać, w interesie kogo Pan występuję – mieszkańców czy deweloperów?

Wizualizacja zabudowy terenów sportowych przy stadionie RKS “Sarmaty”, screen ze strony Dom Development.

KALENDARIUM

 • 2013 – wydanie decyzji o warunkach zabudowy (WZ) dla Sorolla Sp zoo;
 • 2016 – decyzja Prezydenta m.st. Warszawy o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji spółki SGI w postaci budowy 3 budynków, wydana na wniosek SGI.
 • 2018 – stadion KS Sarmata ujęty w gminnej ewidencji zabytków (WOL34761);
 • 2018 (kwiecień ) – burmistrz Woli zwraca się do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego o sprawdzenie celu oddania części działek Sarmaty w użytkowanie wieczyste;
 • 2018 (listopad) – użytkownikiem wieczystym zostaje Dom Development;
 • 2020 (kwiecień) – Rada Osiedla Plocka 15 składa skargę do RPO i próbuje nagłośnić sprawę przekazania części terenów stadionu Sarmaty na cele zabudowy mieszkaniowej;
 • 2020 (czerwiec) – mieszkańcy składają petycję z 500 podpisami o przywrócenie funkcji sportowo-rekreacyjnej na terenie RKS “Sarmata”;
 • 2020 (marzec) – Renata Kaznowska informuje, że miasto od 2018 zbierają dokumenty, żeby złożyć pozew o rozwiązanie użytkowania wieczystego;
 • 2020 (lipiec) – Prezydenta m.st. Warszawy, Rafał Trzaskowski, odrzuca uwagę Zarządu d. Wola do MPZP i wyznacza dla wschodniej części działki funkcję zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
 • 2020 (wrzesień) – Urząd Dzielnicy Wola kieruje do Rafała Trzaskowskiego wniosek o z pytaniem czy Kolegium Prezydenta podtrzymuje opinię w zakresie dot. wniesienia sądowego powództwa o rozwiązania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
 • 2021 (lipiec) – Marlena Happach, na mocy pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego, wydaje decyzję o pozwoleniu na budowę dla dewelopera (SGI);
 • 2021 (sierpień) Aneta Skubida ze Stowarzyszenia Wola mieszkańców składa interpelację z pytaniem, czy Kolegium Prezydenta m. st. Warszawy powróciło do omawiania sprawy rozwiązania użytkowania wieczystego;
 • 2021 (wrzesień) pełnomocnik Dom Development składa wniosek do Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa o zmianę celu użytkowania wieczystego, wg. stanu na 17.11.2021 wniosek pozostaje nierozpatrzony;
 • 2021 (17 listopad) – z odpowiedzi na interpelację Anety Skubidy, wynika z niej że do tej portu Kolegium Prezydenta m. st. Warszawy nie powróciło do omawiania sprawy rozwiązania użytkowania wieczystego;
Udostępnij