Postaw sobie pomnik przyrody

MJN  Zieleń w mieście  24 maja 2023

Z przerażeniem myślisz, że któregoś dnia Twoje ulubione drzewo zostanie wycięte? Masz prawo wnioskować o jego ochronę i nadanie statusu pomnika przyrody!

Postaw sobie pomnik przyrody
Drzewo ustanowione pomnikiem przyrody posiada szczególny przejaw ochrony prawnokarnej, która polega na tym, że każde umyślne naruszenie zakazów obowiązujących w stosunku do pomnika przyrody jest co najmniej wykroczeniem z art. 127 pkt 2 lit. a ustawy o ochronie przyrody, zagrożonym karą aresztu (od 5 do 30 dni) albo grzywny (od 20 do 5000 zł).

Jeżeli jednak to naruszenie ma postać zniszczenia, poważnego uszkodzenia lub istotnego zmniejszenia wartości przyrodniczej pomnika przyrody, pociągającego za sobą spowodowanie istotnej szkody, to czyn nie jest wykroczeniem, lecz przestępstwem z art. 187 k.k. W razie działania umyślnego jest on zagrożony grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 187§ l k.k.), a w razie działania nieumyślnego – grzywną albo karą ograniczenia wolności (art. 187§ 2 k.k.).
Instrukcja jak POSTAWIĆ „SOBIE” POMNIK 🙂

Każdy mieszkaniec zgłasza do Biura Ochrony Środowiska wniosek z propozycją pomnika przyrody (nie ma specjalnego formularza).

Wniosek powinien zawierać:

  • określenie rodzaju drzewa zgłaszanego do ochrony,
  • położenie obiektu (wskazanie ulicy z opisem miejsca położenia, adresem administracyjnym lub graficzne przedstawienie położenia obiektu – wskazanie na mapie, podanie współrzędnych, oznaczenie miejsca na zdjęciu/zrzucie ekranu z mapy Google). Warto sprawdzić na geoportalu numer działki, na której rośnie drzewo,
  • można zgłosić pojedyncze drzewo lub aleję drzew,
  • zmierzony obwód na wysokości 130 cm. Jeżeli drzewo ma więcej niż jeden pień, można zmierzymy obwód każdego pnia jeśli jest to wykonalne oraz obwód drzewa przed rozwidleniem. Jeżeli jesteśmy w stanie możemy podać także inne wymiary drzewa – jego wysokość, zasięg rzutu korony, odległość od ziemi do konarów Warto przy tym wspomnieć, że obwód pnia drzewa mierzony w centymetrach na wysokości 130 cm musi wynosić minimum – 250 cm dla klonu zwyczajnego i sosny zwyczajnej, 200 cm dla wiązu szypułkowego 300 cm dla dębu szypułkowego i lipy. Więcej o wymaganych obwodach pnia znajdziesz tutaj. 
  • uzasadnienie objęcia ochroną, czyli opisujemy jego walory przyrodnicze, otoczenie, ale można dodać również kontekst społeczny – niektóre drzewa były świadkami ważnych wydarzeń historycznych,
  • do wniosku warto załączyć też zdjęcia drzewa. No i najprzyjemniejsze – jako zgłaszającemu przysługuje nam prawo nadania imienia,
  • podajemy dane wnioskodawcy, w tym adres do korespondencji.
Składanie dokumentów:
w wersji elektronicznej wnioski podpisane profilem zaufanym na adres sekretariat.BOS@um.warszawa.pl,
lub
w siedzibie BOŚ:
pl. Bankowy 2 (Błękitny Wieżowiec)
XIV piętro, pokój 1409
w punkcie kancelaryjnym Urzędu:
pl. Bankowy 3/5
recepcja przy wejściu głównym (wejście C) 
autorką wpisu jest Barbara Jędrzejczyk
Udostępnij