MJN razem z Kongresem Ruchów Miejskich przeciw zamachowi na sądy

Samorząd  20 lipca 2017

PROTEST
przeciw zamachowi na niezależne sądy i niezawisłość sędziów

Kongres Ruchów Miejskich, ogólnopolska apartyjna federacja organizacji społecznych i lokalnych inicjatyw miejskich z kilkudziesięciu miast, zdecydowanie protestuje przeciw zamachowi rządzącej partii na polskie sądownictwo!

Polega on na obaleniu konstytucyjnej zasady (trój)podziału i równowagi władz przez podporządkowanie sądownictwa upartyjnionej, monolitycznej władzy rządzącej partii. Przyjęte lub procedowane ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym naruszają podstawy ustroju państwa polskiego bez dostatecznej ku temu legitymizacji, czyli są uzurpacją. Jednocześnie, co najważniejsze, przynoszą realne zagrożenie dla zachowania prawa obywateli do bezstronnego sądu i rzetelnego procesu, zagrażają gwarancjom przestrzeganiu praw i wolności człowieka i obywatela oraz demokratycznym ramom ustroju państwa polskiego.
Nie ma i nie może być na to zgody!

Ogromne obawy budzi uzależnienie od partii rządzącej i jej rządu Krajowej Rady Sądownictwa i skrócenie, wbrew Konstytucji, kadencji jej członków, upartyjnienie trybu powoływania sędziów oraz podporządkowywanie Ministrowi Sprawiedliwości prezesów sądów. Szczególny sprzeciw wywołuje projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. Skrócenie kadencji Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego oraz arbitralne przeniesienie w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego uzależnione od widzimisię nowej, partyjnej protezy Krajowej Rady Sądownictwa są niekonstytucyjne, łamią prawo i nie mają precedensu w cywilizowanym świecie.

Występujemy przeciw zamachowi na sądownictwo jako obywatele, jednak jako ruchy miejskie, niezwiązane z żadnym środowiskiem partyjno-politycznym czy ideologicznym, mamy do protestu szczególne powody. Bezstronny, niezawisły i rzetelny sąd bywa ostatnią deską ratunku dla interesu publicznego, w imieniu którego jako ruchy miejskie występujemy – wbrew dobrze zorganizowanej i zasobnej komercji, partykularnym interesom upartyjnionej władzy miejskiej albo rządowej. Nie ma prawdziwej demokracji miejskiej bez oparcia w prawie, na którego straży stoją sądy!

Protest przeciw obecnie forsowanej „reformie” sądów i sądownictwa, nie oznacza akceptacji ani obrony status quo. Powszechne w Polsce przekonanie, że zwykły człowiek ma utrudniony dostęp do prawa i sprawiedliwości ma oparcie w rzeczywistości, podobnie jak opinia, że prawo jest silne wobec słabych oraz słabe wobec silnych. Nierzadko to interes publiczny jest tym przegrywającym „słabym” – względem partykularnego interesu biznesowego. Postępowania sądowe wloką się latami, wyroki i ich uzasadnienia są niezrozumiałe a środowisko sędziowskie nie rozliczyło się ze swoich błędów, jak np. uwikłanie w aferę reprywatyzacyjną albo „czyszczenie” kamienic.

Reforma sądownictwa jest konieczna. Dostęp zwykłych ludzi do prawa i sprawiedliwości nie ulegnie jednak zmianie na lepsze tylko dlatego że sądy przejmie, z pogwałceniem Konstytucji, partia polityczna, mająca w nazwie te właśnie słowa: Prawo i Sprawiedliwość. To parawan, raczej będzie odwrotnie, sądy staną się stronnicze, „przyjazne” tylko dla „swoich” i dominującej partii.

Uważamy, że protest przeciw zamachowi na sądownictwo byłby skuteczniejszy, bardziej przekonujący i uzyskałby bardziej masowe poparcie, gdyby towarzyszyły mu choćby wstępne propozycje zmian w sądownictwie, czytelne dla ogółu Polaków. Dobrze byłoby wiedzieć jaka reforma, alternatywna wobec PiSowskiej „deformy” znoszącej niezależność sądów – miałaby przynieść rozwiązanie problemów sądownictwa. Oczekujemy od opozycji, by oprócz głośnego i koniecznego „nie pozwalam”, pokazała, co ma konstruktywnego do zaoferowania jako antidotum na eksponowane z wielką przesadą przez rządzącą partię, ale jednak w istocie prawdziwe – słabości systemu sądownictwa w Polsce.

Kongres Ruchów Miejskich solidaryzuje się z sędziami i apeluje do wszystkich mieszkańców naszego kraju do udziału w proteście przeciw podporządkowaniu sądów i sędziów politykom!
Apelujemy do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zawetowanie zmian w ustawach o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz Prawa o ustroju sądów powszechnych i ewentualnej, obecnie procedowanej ustawy o Sądzie Najwyższym!
Żądamy by Parlament porzucił prace nad obecnie proponowanym kształtem nowej ustawy o Sądzie Najwyższym!

Związek Stowarzyszeń KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH

Poznań-Warszawa
20 lipca 2017 r.

Udostępnij